ساخت دیجیتال

طراحی برای ساخت

دست به کار شدن و ساختن شالوده این بخش است.

پارس آیوکد با دارا بودن کارگاه ساخت دیجیتال و تجهیزات متعدد به عنوان یک فب لب فعالیت های متعددی در زمینه ساخت دیجیتال انجام می دهد. تمرکز ما در پارس آیوکد، جستجو و تلاش در به روزترین دانش ها و تجهیزات در زمینه ساخت دیجیتال است.

در طول سال های فعالیت پارس آیوکد کارگاه های ساخت دیجیتال با هدف تحقیقات در زمینه شیوه های متفاوت این زمینه انجام شده است. هدف این دوره ها آموختن، تجربه کردن و به اشتراک گذاشتن این دانش و تجربه با دیگران بوده است.