الگوریتم

الگوریتم های کاربردی در طراحی پارامتریک

الگوریتم هایی برای طراحی پارامتریک

 

در این بخش ما الگوریتم های کاربردی و مفید در طراحی پارامتریک را با تنوع موضوع و عملکرد به اشتراک می گذاریم. این الگوریتم ها نتیجه دوره های آموزشی متعدد بوده و برخی از آن ها توسط دانشجویان و شرکت کنندگان بوجود آمده است

این بخش کاوشی در طراحی الگوریتمی و طراحی پارامتریک به کمک گرسهاپر است

1. پیدا کردن ارتباطات در یک شبکه

2. پیدا کردن کوتاه ترین مسیر عمودی

فایل گرسهاپر
خروجی گرسهاپر

3. الگوریتم هشت وزیر (Simulated Anealing)

Grasshopper Code on Canvas
chess board

این صفحه ها را نیز ببینید